Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

Lider Innowacji w transporcie kolejowym 2019

AUTOR: Dominika Kwiatkowska | 04.04.2019

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu

Konkurs ma na celu promocję innowacji kolejowych wprowadzanych przez podmioty działające w sektorze transportu kolejowego.


Laureaci tegorocznego konkursu będą rekomendowani do udziału w międzynarodowym konkursie ERCI INNOVATION AWARDS 2019

(szczegóły na stronie internetowej https://eurailclusters.com/2019/03/21/apply-now-for-the-erci-innovation-award-2019/).

Zapraszamy do zgłaszania swoich innowacji: biuro@klasterkolejowy.com.pl

Powodzenia!

 

***

 

REGULAMIN KONKURSU
LIDER INNOWACJIW TRANSPORCIE KOLEJOWYM”

 

§ 1

1. Konkurs organizowany jest przez Południowy Klaster Kolejowy z siedzibą w Katowicach.

2. Cel konkursu:

a. promocja innowacji kolejowych wprowadzanych przez podmioty działające w sektorze transportu kolejowego,

b. promowanie przedsiębiorstw, instytucji sektora badawczo-rozwojowego i uczelni wdrażających innowacje kolejowe,

c. poprawa wizerunku sektora transportu kolejowego, przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo- rozwojowego działających w tym sektorze poprzez promocję dobrych praktyk w transporcie kolejowym,

d. zachęcanie przedsiębiorstw i instytucji sektora badawczo-rozwojowego do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych w obszarze transportu kolejowego,

e. wybór najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców i instytucji sektora badawczo-rozwojowego w następujących kategoriach:

§  mikroprzedsiębiorca,

§  mały przedsiębiorca,

§  średni przedsiębiorca,

§  duży przedsiębiorca

§  instytucja sektora badawczo-rozwojowego,

§  uczelnia wyższa.

3. Biuro konkursu znajduje się w siedzibie Południowego Klastra Kolejowego.

 

§ 2

1.                   Organizacja konkursu w zakresie procedury naboru i oceny dokumentacji konkursowej oraz promocji w folderach konkursowych jest finansowana z projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji” p.t. „Utworzenie Klastra Kolejowego”, nr umowy UDA-RPSL.01.03.00-00-043/11-01.

2.                    Konkurs ma charakter otwarty.

3. Zgłoszenie do konkursu następuje do 28 maja roku, w którym ogłoszona zostaje edycja konkursu.

4. Do konkursu mogą przystąpić:

a. przedsiębiorcy w czterech kategoriach:

§  mikroprzedsiębiorca,

§  mały przedsiębiorca,

§  średni przedsiębiorca,

§  duży przedsiębiorca,

b. instytucje sektora badawczo-rozwojowego i uczelnie wyższe w kategorii:

§  instytucja sektora badawczo-rozwojowego, uczelnia wyższa.

5. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, które spełniają następujące warunki:

a. zaliczają się do kategorii podmiotów wymienionych powyżej,

b. mogą poszczycić się sukcesami/osiągnięciami:

§  we wdrażaniu 1. innowacyjnego produktu/usługi mającego charakter innowacji w transporcie kolejowym,  2. technologii kolejowej mającej charakter innowacji, 3. innowacyjnego modelu biznesu,
4. w działalności na rzecz innowacyjności.

§  lub opracowaniu własnych technologii kolejowych bądź udoskonaleniu zakupionych rozwiązań,

c. posiadają siedzibę na terenie Polski.

6. Podmioty, które zgłaszają uczestnictwo jednocześnie oświadczają, że nie została wobec nich ogłoszona upadłość, nie toczy się wobec nich postępowanie upadłościowe, naprawcze lub likwidacyjne, nie znajdują się pod zarządem komisarycznym, nie są w trakcie rozwiązywania działalności, nie zawiesiły prowadzenia działalności, nie zawarły ugody z wierzycielami lub nie znajdują się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa, w szczególności:

a. nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu,

b. nie posiadają zaległości z tytułu płatności składek na ubezpieczenia społeczne,

c. nie posiadają zaległości z tytułu płatności obowiązujących podatków.

 

§ 3

1. Aby zakwalifikować się do Konkursu wymagane są następujące dokumenty:

a. wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji przedsiębiorcy lub instytucji sektora badawczo-rozwojowego, uczelni wyższej formularz uczestnictwa w konkursie,

b. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

c. dokument potwierdzający umocowanie osób podpisujących deklarację uczestnictwa do działania w imieniu uczestnika konkursu,

d. wypełniona ankieta wstępnej samooceny.

2. Deklarację uczestnictwa w konkursie należy składać w siedzibie Biura Konkursu osobiście, pocztą, lub elektronicznie na adres: biuro@klasterkolejowy.com.pl.

 

 

§ 4

1. Zarząd Południowego Klastra Kolejowego powołuje Komisję Konkursową „Lider Innowacji w Transporcie Kolejowym” tworzącą Kapitułę Konkursu.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przewodniczący oraz członkowie:

a. przewodniczącym Komisji jest Przewodniczący Rady Południowego Klastra Kolejowego

b. członkami Komisji są zaproszeni przez Zarząd Południowego Klastra Kolejowego:

§  przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, w tym również może to być przedstawiciel Urzędu Transportu Kolejowego,

§  przedstawiciele nauki,

§  przedstawiciele instytucji pozarządowych, związanych z rozwojem i promocją transportu kolejowego w Polsce i za granicą.

3. Obsługę administracyjno-organizacyjną konkursu zapewnia Biuro Konkursu.

4. Komisja sprawuje pieczę nad przebiegiem konkursu oraz wybiera laureatów.

5. Nagroda specjalna przyznana zostanie laureatowi konkursu, który będzie spełniał następujące kryteria:

a.     nowatorski aspekt opracowanej i wdrożonej technologii kolejowej o dużym zasięgu oddziaływania,

b.   szerokie grono odbiorców ocenianej technologii kolejowej w obrębie województwa śląskiego i kraju,

c.    równocześnie prowadzone prace badawcze nad rozwijaniem nowych technologii kolejowych i produktów kolejowych oraz doskonalenie wprowadzonych.

 

§ 5

Konkurs realizowany będzie w trzech etapach.

 

1. Etap I

a. Uczestnicy konkursu w wyznaczonym terminie zobowiązują się dostarczyć osobiście, lub przesłać listem poleconym lub za pomocą e-maila na adres Biura Konkursu potwierdzone przez organy upoważnione do ich reprezentowania formularze uczestnictwa w konkursie wraz z ankietą wstępnej samooceny. Nadesłane materiały traktowane będą jako poufne i znane tylko organizatorom konkursu.

b. Biuro Konkursu zweryfikuje prawidłowość dokumentacji złożonej przez uczestników pod względem formalnym oraz dokona wstępnej oceny danych zawartych w deklaracji uczestnictwa w konkursie.

c. W terminie do7 dni kalendarzowychpo zakończeniu naboru zgłoszeń Biuro Konkursu w oparciu o przeprowadzone oceny przeprowadzi analizę nadesłanych materiałów oraz dokona nominacji do Etapu II. Wstępna ocena ankiety na poziomie minimum 40 pkt. umożliwia zakwalifikowanie się do etapu II.

 

2. Etap II

a. Uczestnicy nominowani do drugiego etapu konkursu poddani zostają wizytacji w formie audytu, której celem będzie uzyskanie dodatkowych informacji niezbędnych do oceny stopnia innowacyjności promowanej w ramach konkursu technologii kolejowej czy rozwiązania kolejowego. Audyt będzie przeprowadzany przez audytorów - ekspertów w danej dziedzinie wyznaczonych przez Biuro Konkursu. Dla każdego obszaru oceny innowacyjności audytor może przyznać 24 punkty +1 pkt. za spełnienie kryterium spójności. Maksymalna liczba punktów jaką uczestnik może uzyskać wynosi 100.

b. Każdy z audytorów na podstawie otrzymanych informacji zawartych w materiałach konkursowych przekazanych przez Biuro Konkursu oraz na podstawie przeprowadzonego audytu podmiotu sporządza Arkusz Oceny Audytora i przekazuje go do Biura Konkursu.

 

3. Etap III

a. Biuro Konkursu przekazuje każdemu z Audytorów wszystkie Arkusze Ocen Audytora wraz z arkuszami uczestnictwa wizytowanych podmiotów.

b. Audytorzy na podstawie przekazanej dokumentacji wyłonią w drodze głosowania grupę nominowanych do finału z każdej kategorii.

c. Biuro Konkursu przedstawi wyniki głosowania Audytorów w postaci prezentacji nominowanych podmiotów na posiedzeniu Komisji Konkursowej stanowiącej Kapitułę Konkursu.

d. Komisja Konkursowa, na podstawie Arkuszy Oceny Audytorów wyłania  Laureatów  tytułu „Lider Innowacji w Transporcie Kolejowym”, po jednym z każdej kategorii.

e. Dodatkowo Komisja może przyznać wyróżnienia dla nominowanych podmiotów.

 

§ 6

1. W trakcie posiedzenia Komisji wymagane jest kworum, stanowiące 3 członków składu osobowego Komisji.

2. Decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia przewodniczący Komisji posiada głos decydujący.

4. Pracownicy Biura Konkursu biorą udział w posiedzeniach Komisji, nie przysługuje im jednak prawo głosowania.

5. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządza Sekretarz/protokolant.

 

§ 7

1. O wynikach konkursu laureaci powiadamiani są w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. Finał konkursu następuje po zakończeniu naboru do edycji konkursu.

3. Wyniki konkursu podawane są również do wiadomości publicznej, m.in. na stronie internetowej Południowego Klastra Kolejowego.

 

§ 8

Każdy z Laureatów zostanie nagrodzony dyplomem „Lider Innowacji w Transporcie Kolejowym”.

 

§ 9

 

1.     Laureaci konkursu mają prawo do posługiwania się znakiem i tytułem „Lider Innowacji w transporcie kolejowym” z zaznaczeniem roku przyznania.

2.     Każdy z Laureatów uzyskuje prawo do korzystania z logo konkursu w zakresie oznaczania swoich towarów i usług oraz w celach promocyjno-marketingowych.

3.     Korzystający z logo konkursu nie może udzielać jakichkolwiek zezwoleń podmiotom prawnym lub osobom fizycznym na używanie znaku, względnie wykorzystanie jego elementów bez zgody właściciela.

4.     Potwierdzeniem prawa do używania logo konkursu jest uzyskanie dyplomu „Lider Innowacji w Transporcie Kolejowym”.

5. Uczestnicy konkursu w ciągu rokubędą zapraszani do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Południowy Klaster Kolejowy.

6.       Każdy z podmiotów wyróżnionych w konkursie otrzymuje dyplom dający im tytuł „Wyróżniony w kategorii mikro/mały/średni/duży przedsiębiorca/instytucja sektora badawczo-rozwojowego w konkursie Lider Innowacji w Transporcie Kolejowym”.

 

§10

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Postanowienia końcowe
1. Definicja innowacji - według Podręcznika Oslo Manual innowacja ma miejsce, gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub ulepszony proces zostaje zastosowany w produkcji, przy czym ów produkt i proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. W rozumieniu Podręcznika Oslo Manual innowacja techniczna oznacza obiektywne udoskonalenie właściwości produktu lub procesu bądź systemu dostaw w stosunku do produktów i procesów dotychczas istniejących. Mniejsze techniczne lub estetyczne modyfikacje produktów lub procesów, niewpływające na osiągi, koszty lub też na zużycie materiałów, energii i komponentów, nie są traktowane, jako innowacje techniczne. Określenie „wyrób technicznie nowy” („technologicznie nowy”) oznacza, że zmiany o charakterze czysto estetycznym czy zmiany dotyczące wyłącznie wyglądu wyrobu nie są uważane za innowacje (OECD, Oslo Manual. Then Measurement of scientific and technological activities. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD/Eurostat, Paris 1997).

W celu określenia „Innowacji” organizator przyjmuje, iż wdrożona technologia/rozwiązanie powinno być:

§  znane i stosowane w skali kraju poniżej 3 lat,

§  znane i stosowane w skali międzynarodowej poniżej 5 lat.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, definicja nowa technologia oznacza – technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej (w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat;

2. Sektor B+R – to ogół instytucji i osób zajmujących się pracami twórczymi podejmowanymi dla zwiększenia zasobu wiedzy, jak również znalezienia nowych zastosowań do tej wiedzy. Należą do nich: Polska Akademia Nauk, instytuty badawcze, szkoły wyższe prowadzące działalność w zakresie B+R, jednostki obsługi nauki, jednostki rozwojowe – przedsiębiorstwa posiadające własne zaplecze badawcze.

3. Innowacyjność - Zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno - technicznych.

4. Za mikro- przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w poprzednim roku obrotowym zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót lub łączna roczna suma aktywów (suma bilansowa) nie przekroczyła 2 milionów euro.

5. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w poprzednim roku obrotowym zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót lub łączna roczna suma aktywów (suma bilansowa) nie przekroczyła 10 milionów euro.

6. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w poprzednim roku obrotowym zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekroczył 50 milionów euro lub łączna roczna suma jego aktywów (suma bilansowa) nie przekroczyła 43 milionów euro.

7. Poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych organizator konkursu rozumie:

§  zbudowanie, przetestowanie i zademonstrowanie produktu w wersji użytkowej lub/oraz

§  wprowadzenie produktu do sprzedaży.

8.     Komisja zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zawieszenia prawa korzystania ze znaku i tytułu przyznanego w wyniku konkursu, w przypadku stwierdzenia zachowania niegodnego laureata nagrody „Lider Innowacji w Transporcie Kolejowym”.

 

 


0 KOMENTARZY POKAŻ DODAJ KOMENTARZ POLEĆ ZNAJOMEMU


 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."